گاوهای با تخمک گذاری تاخیری به سختی آبستن می شوند

گاوهای با تخمک گذاری تاخیری به سختی آبستن می شوند

 

گاوهای با تخمک گذاری تاخیری به سختی آبستن می شوند

شروع چرخه فحلی پس از زایمان از دهه ۱۹۲۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. آقای جان هاموند از کمبریج اولین اطلاعات ثبت شده در گاو شیری را گزارش کرد. قبلاً در مطالعات، تخمین شروع چرخه فحلی طبیعی  را بر اساس مشاهده فحلی، لمس تخمدان ها و یا هر دو انجام داده اند. بعدها با آزمایش پروژسترون خون یا شیر، شروع ترشح پروژسترون توسط اولین جسم زرد برای دانشمندان به عنوان مبنا قرار گرفت.  با این ابزارها، تحقیقات بر زمان و چگونگی وقوع اولین تخمک گذاری و این که چه عواملی احتمالا اولین عملکرد جسم زرد در گاو شیری را کنترل می کنند (تحریک کرده یا جلوگیری می کند) متمرکز شد. برای نگرش عمیق تر به این موضوع ها، بیائید با تعریف برخی اصطلاحات شروع کنیم. آنگاه ما برخی از این عوامل که اخیراً شناسائی شده و با اولین دوره های فحلی پس از زایمان ارتباط دارند را بررسی می کنیم.

اصطلاحات گیج کننده                                                            

وقتی که شروع دوره های فحلی پس از زایمان را شرح می دهیم، تعدادی اصطلاحات قابل تغییر به کار        می روند، آنستروس به معنی فقدان فحلی یا دوره های فحلی است، که به طور معمول در زمان آبستنی اتفاق می افتد. این تعریف می تواند با عدم تخمک گذاری که فقدان دوره های منظم فحلی است و با نقض تخمک گذاری ارتباط دارد، تداخل پیدا کند. برای مثال یک گاو ممکن است آنستروس قلمداد شود، اما دوره های تخمک گذاری منظمی داشته باشد، ولی علائم فحل بودن را قبل از تخمک گذاری نشان ندهد. برعکس یک گاو می تواند دچار عدم تخمک گذاری باشد اما علائم منظم فحلی را نشان بدهد. مورد اول (آنستروس ولی دارای تخمک گذاری منظم) بسیار شایع است. این مسئله نشان دهنده فقدان یک فحل یابی خوب در دامداری است. در بیشتر موارد این مسئله به مشکلات کارکنان بر می گردد، ما فکر می کنیم همه گاوها را برای فحلی مشاهده می کنند، ولی هیچ کس این کار را انجام نمی دهد. در موارد دیگر، مشکل گاو است، زیرا گاوها فحلی نشان نمی دهند. مشکل اخیر، عدم تخمک گذاری ولی حضور علائم فحلی، نادر است  و بیشتر زمانی اتفاق می افتد که گاو دارای کیست فولیکولی است. اخیرا دو اصطلاح دیگر در مقالات علمی به کار می رود که شامل تخمک گذار و غیرتخمک گذار است. گاوهای تخمک گذار، آنهائی هستند که پس از زایمان، دوره فحلی خود را شروع می کنند و در فواصل منظم تخمک گذاری می کنند (هر ۲۰ تا ۲۲ روز)، بدون توجه به رفتارهای فحلی؛ گاوهای غیر تخمک گذار دوره فحلی را شروع  نمی کنند و دوره های فحلی طبیعی ندارند. مطالعات اخیر در ژاپن افق جدیدی برای این داستان قدیمی باز کرده است. محققین از سرگیری تاخیر فعالیت تخمدان ها را براساس رابطه آن با نرخ آبستنی تعریف کردند. آنها ۲۱۹ گاو را در ۴ گله تجاری مورد مطالعه قرار دادند و فعالیت تخمدان ها را با جمع آوری نمونه شیر دو بار در هفته و اندازه گیری پروژسترون کنترل نمودند. با اینکه سایر محققین قبلا یک آستانه  را برای گاوهایی که اولین تخمک گذاری پس از زایش را با تاخیر یا بدون تاخیر انجام می دهند، تعیین کرده بودند، در مطالعه ژاپنی ها در این گله ها آستانه تعریف شده برای تخمک گذاری تاخیری ۳۵ روز تعریف شد، زیرا گاوهایی که پس از آن تخمک گذاری انجام می دهند، دچار کاهش باروری می گردند. باید اشاره کرد که کمتر از ۵۰ درصد گاوها شروع دوره فحلی را قبل از روز ۳۵ شیردهی دارند که با مطالعات انجام شده در ایالات متحده تفاوتی ندارد. بین ۱۲ تا ۱۶ درصد از گاوها پس از وقوع تخمک گذاری دوره جسم زرد طولانی داشتند. دوره جسم زرد طولانی، دوره ای است که بدون اینکه تلقیح مصنوعی انجام شده باشد، برای مدت بیش از ۲۰ روز غلظت پروژسترون بالا باقی می ماند (بیشتر از 5). این دوره های جسم زرد طولانی، به این دلیل اتفاق می افتند که جسم زرد باقی مانده و تحلیل نمی رود. دوره های جسم زرد کوتاه (۳ تا ۷ درصد) با مشخصه کوتاه تر بودن فعالیت جسم زرد پس از تخمک گذاری کمتر از حد معمول همراه است، به جز برای اولین دوره فحلی که معمولا در گاو شیری کوتاه تر از ۲۰ روز است. دوره های بین فحلی طولانی با پروژسترون پائین (۶ درصد) با طول حداقل ۱۴ روز بین اولین و دومین و یا بین اولین و سومین دوره فحلی خود را نشان می دهند. معمولا یک دوره ۷ تا ۹ روزه از پروژسترون پائین، از زمان تحلیل جسم زرد هر دوره تا ابتدای دوره فحلی بعد که یک جسم زرد جدید شروع به عمل می کند، وجود دارد. تقریباً یک سوم گاوهای شیری تا ۳۵ روز پس از زایش تخمک گذاری انجام نمی دهند.

گاوهایی که پس از روز ۳۵ شیردهی تخمک گذاری می کنند و آنهایی که بین دوره های فحلی غلظت پائین پروژسترون را به مدت طولانی دارند، ۵۰ تا ۶۵ درصد کاهش در نرخ باروری را در مقایسه با آنهائی که دوره فحلی را قبل از روز ۳۵ شروع می کنند، خواهند داشت؛

به علاوه گاوهایی که قبل از روز ۳۵ شیردهی تخمک گذاری نمی کنند، در اولین تلقیح مصنوعی کمتر آبستن می شوند و در روزهای ۱۰۰ و ۲۱۰ شیردهی کمتر آبستن هستند. روزهای باز برای گاوهایی که تخمک گذاری دیرتر دارند، ۲۱۳ روز و برای آنها که بین دوره های فحلی به مدت طولانی پروژسترون پائین دارند، ۲۲۰ روز می باشد که بیشتر از گاوهائی است که تخمک گذاری زود هنگام دارند که ۱۵۲ روز است. در دومین مطالعه که در جدول مشخص شده است، میزان دوره های جسم زرد طولانی (قبل از هر تلقیح مصنوعی) پس از تخمک گذاری از ۹ تا ۱۷ درصد در این سه گله متفاوت بود. بیش از ۶۴ درصد از این دوره های جسم زرد پس از اولین تخمک گذاری پس از زایش، ۳۱ درصد پس از دومین تخمک گذاری و ۵ درصد پس از سومین تخمک گذاری اتفاق می افتد. تقریباً ۸۳ درصد از این دوره های جسم زرد طولانی ۲۰ تا ۲۸ روز طول می کشند. در این گاوها نرخ باروری اولین تلقیح کاهش یافته و تعداد کمتری در روزهای ۱۰۰، ۱۵۰ و یا ۲۱۰ شیردهی آبستن بودند. گاوهای چند شکم زا در مقایسه با ۲ ساله ها، سه برابر بیشتر دوره های جسم زرد طولانی داشتند. یک عامل خطرزای مهم دیگر برای بروز دوره های جسم زرد طولانی، مشکلات پس از زایمان و نقص سلامتی دام بود.

گاوهایی که باید از آنها مراقبت کنیم                                           

به طور خلاصه بر پایه این دو مطالعه بیش از ۵۰ درصد گاوهای شیری اگر شروع تخمک گذاری آنها با تاخیر باشد و دوره های فحلی پس از زایش غیرطبیعی (بین دوره های فحلی طولانی با میزان پائین پروژسترون و دوره های لوتئال طولانی) داشته باشند، در مقایسه با گاوهائی که دوره فحلی طبیعی قبل از روز ۳۵ شیردهی دارند، در خطر باروری پائین قرار دارند. برخی از عوامل خطرزا شامل مشکلات سلامتی گاوهای تازه زا و مسن می باشد. مراقبت از گاو تازه زا، شامل جایگاه زایش تمیز، مراقبت زیاد از گاوهای دوره انتقال برای پیدا کردن علائم تحت بالینی کتوز یا تب شیر و دریافت میزان کافی ماده خشک می باشد، برخی از این عوامل، خطر تخمک گذاری را کاهش می دهند.