چسب سم آلمانی

چسب سم آلمانی

جهت درمان گندیدگی و عفونت های سم استفاده می شود.

هر پک شامل:  تخته سم ، مواد ضد عفونی کننده، لوازم مخلوط کردن و چسب سم می باشد.