لیست اسپرم های خارجی

لیست اسپرم های خارجی

 

CDCB  PTA   APRIL  2022

 

MGS

 

 

SIRE

 

 

TPI

 

FLC

UDC

 

PTAT

 

 

PL

 

 

SCE

 

 

MILK

 

NM$

 

NAME

 

REG NO.

 

NAAB CODE

 

Row

MOGUL

HEROIC

2513

-0.34

1.07

0.66

5.1

1.8

423

798

HIGHLIGHT

042205386

29HO20084

1

ACHIEVER

HEROIC

2721

0.30

0.29

-0.01

5.9

1.3

557

964

HADRIAN(X)

0425053969

629HO20094

2

JEDI

MEDLEY

2737

0.02

1.57

1.05

5.4

1.8

1807

817

BANDANA(X)

715321034

629HO17475

3

JEDI

ARISTOCRAT

2745

-0.70

1.28

0.93

4.7

1.8

1296

730

HOME(X)

540355379

629HO20097

4

JEDI

SPECTRE

2729

-0.59

0.49

0.10

3.9

2.5

1497

740

ARCHANGEL(X)

042704306

629HO17434

5

KERRIGAN

RIO

2726

-0.24

1.15

0.08

4.8

1.1

1334

785

RIO(X)

361346036

629HO17481

6

DEARING

NASHVILLE

2850

0.85

0.24

0.46

5.7

2.3

1023

960

HITCHIN

3146619180

551HO04249

7

JEDI

CHARL

2822

0.01

1.46

0.99

6.2

2.0

1035

915

MIXER

3146617798

551HO03994

8

JODUPER

LEGENDARY

2903

1.06

0.91

1.49

5.5

2.1

1323

937

LENOVO

14045806090

202HO01749

9

SUPERSIRE

DELTA

2560

-0.95

0.77

0.25

4.1

1.9

839

766

DELTA-WORTH

3132198276

551HO03415

10

KERRIGAN

FRAZZLED

2729

-0.29

1.30

0.53

4.7

1.5

1121

788

FRANKY

361214674

202HO01772

11

MCCUTCHEN

MISSOURI

2438

0.43

1.73

1.68

0.6

2.2

849

337

MISSAN

358162492

202HO01611

12

DYNASTY

ALTAZAZZLE

2758

0.60

1.03

1.11

5.3

1.9

1402

872

HERKY

3215425435

001HO15659

13

MARIUS

FASTBALL

2808

0.47

1.92

1.08

6.0

2.0

2053

869

HILSON

3212150529

001HO15671

14

POSITIVE

FASTBALL

2830

0.11

1.72

0.73

6.0

1.8

1669

905

PUBLISH

3215425516

001HO15673

15

MARIUS

TORRO

2789

-0.25

1.62

0.34

5.0

1.4

713

911

THRESHOLD

13712889

001HO15669

16

DYNASTY

ALTAZAZZLE

2757

-0.05

0.96

0.91

5.1

2.1

1764

871

CLASSY

3215425458

001HO15660

17

MARIUS

FASTBALL

2865

0.72

2.23

1.11

5.6

1.7

1970

942

HAYDAY

3215564859

001HO15662

18

 
 
 
 

مونت بیلیارد

 

MGS

 

 

SIRE

 

 

BODY

 

FLC

UDC

 

TYPE

 

BEEF

 

SCE

 

 

MILK

 

INEL

ISU

 

NAME

 

REG NO.

Row

CRASAT

DIOR

111

95

0.9

103

104

88

577

15

109

JADOR

8843509034

1

AMSTRONG

HOMYGOD

111

103

0.3

107

106

91

598

18

115

LACAZETTE

115029497

2

LECUYER

ROBIN

113

94

-0.7

105

93

85

566

23

114

DOLLEY

7034632611

3

 
 
 
 

سیمنتال

ردیف

نام اسپرم

شماره ثبت بین المللی

شماره بدن

نام پدر

پدر بزرگ مادری

آسان زایی

SCE

شاخص اصلاحی شیر

شاخص اصلاحی گوشت

شاخص اصلاحی تناسب اندام

شاخص اصلاحی کل

1

WATTOWATTO

364002100003278

400018

-

-

-

-

-

-

-

2

CAPTAN

364052100022730

97396

GS EQUADOR

WALDI

118

618

101

85

99

3

EPIC

364052100022733

97057

INGOLF

IMHOF

116

420

97

101

105

4

BRILIANCE

364052700022746

97074

MIDLIFE

VOLLWERT

86

538

99

92

109

5

CAVALIER

364052100022751

97245

HENDORF

ULLA

108

234

115

85

97

6

PULSE

364052100022710

97045

HETWIN

VEIUX

101

523

91

103

116